Menu Zamknij

Regulamin stypendium socjalnego

REGULAMIN SOCJALNEGO STYPENDIUM PREZESA

Centrum kształcenia „NAUKA”

DLA RODZEŃSTW

uczących się w szkołach dla młodzieży

CENTRUM KSZTAŁCENIA „NAUKA” sp. z o.o.

ul. Warsztatowa 6 w Pile

 § 1

Socjalne stypendium prezesa dla rodzeństw uczących się w szkołach dla młodzieży Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o. ul. Warsztatowa 6 w Pile, zwanym dalej stypendium jest rodzajem świadczenia pomocy materialnej dla uczniów Technikum Zawodowego oraz Liceum Ogólnokształcącego prowadzonych przez Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o.

   § 2

Stypendium socjalne dla rodzeństw jest przyznawane jednemu z dwojga rodzeństw, dwójce z trojga rodzeństw, trojgu z czworga rodzeństw itp. na okres jednego semestru (5 m-cy) w wysokości 100zł miesięcznie.

   § 3

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: wychowawcom klas, dyrektorowi szkoły, samorządowi uczniowskiemu, zarządowi spółki Centrum Kształcenia „Nauka” oraz uczniom.

 § 4

O przyznaniu stypendium decyduje zarząd Spółki Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o.

 § 5

Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

  • w danym roku szkolnym są rodzeństwem uczniów, którzy uczą się w szkołach dla młodzieży Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o.;
  • osiągnęli co najmniej dostateczne wyniki w nauce (średnia ocen za semestr poprzedzający przyznanie stypendium musi wynosić 3,0);
  • posiadają ocenę zachowania co najmniej „poprawną”.

 § 6

Stypendium przyznawane będzie temu członkowi rodzeństwa, który osiągnął wyższe wyniki w nauce.

 § 7

W przypadku, gdy jeden z członków rodzeństwa rozpoczyna naukę w szkołach Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o., a drugi kontynuuje naukę, wówczas w pierwszym semestrze wspólnego uczęszczania do szkoły, stypendium zostanie przyznane temu członkowi rodzeństwa, który kontynuuje naukę, pod warunkiem że spełnia on warunki zawarte w §5. ww. regulaminu. W przypadku, gdy uczeń ten nie spełnia warunków zawartych w §5, wówczas stypendium to otrzyma uczeń rozpoczynający naukę,

 § 8

W przypadku, gdy wszyscy członkowie rodzeństwa rozpoczynają w tym samym czasie kształcenie w szkołach dla młodzieży Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o., wówczas stypendium przyznane zostaje wszystkim członkom rodzeństwa. Wysokość przyznanego stypendium dla wszystkich członków rodzeństwa jest uzależniona od liczebności rodzeństwa (zgodnie z §2.), które rozpoczyna w danym czasie naukę. Stypendium to zostaje dzielone na równe części pomiędzy nich.

Taki sposób naliczania stypendium obowiązuje przez okres pierwszego semestru ich wspólnej nauki. W kolejnym semestrze stypendium otrzymuje ten członek rodzeństwa / ci członkowie rodzeństwa, który/którzy spełnia/spełniają warunki określone w  §2. §5. i §6.

 § 9

W przypadku, gdy uczeń, który posiada rodzeństwo uczące się w szkołach dziennych Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o. rozpoczyna naukę w trakcie trwania roku szkolnego, wówczas stypendium zostanie przyznane temu członkowi rodzeństwa, który kontynuuje naukę rozpoczynając od miesiąca w którym jego brat/siostra rozpoczęli naukę.

 § 10

Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium szkolne w danym roku szkolnym, jest zobligowany do opłacenia składki na Radę Rodziców.

 § 11

Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium socjalne dla młodszego rodzeństwa nie może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do szkoły w ramach działalności Stowarzyszenia Przyjazna Piła oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 § 12

Uczeń traci przyznane stypendium w przypadku:

  • szczególnie nagannego zachowania,
  • przerwania nauki,
  • nie opłacenia składki na Radę Rodziców.

 § 13

W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje zarząd spółki Centrum Kształcenia „Nauka”.

 § 14

Stypendium przekazywane będzie w notach miesięcznych na wskazany przez stypendystę numer rachunku bankowego lub poprzez wypłatę w kasie Szkoły.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij